Fond i gåve

Her kan du velje mellom ei rekke av dei fonda vi tilbyr. Du kan velje mellom eit eingongsbeløp eller fast månadleg spareavtale. Spareavtala vil bli oppretta i namnet til den du vil gi gåve til.

NB! Både du og mottakar må vere kunde i banken. Dersom du vil opprette fond til eit barn, til dømes til dåp eller konfirmasjon, må fondet opprettast i ditt namn eller til ein av barnet sine foreldre.
Bestill fond i gåve
Bli kunde
1
Gåve
2
Samandrag
//

Har du valt andre sparetidspunkt enn eingongsbeløp eller månadleg avtale, så skriv her kor ofte du vil sette inn pengar i løpet av eit år. (Døme: 1 gong pr. år)

Vel blant fonda nedanfor, eller gå til neste steg

Vil du velje eit anna fond, skriv inn namnet i feltet nedanfor.

Minst 250 kroner

Førnamn og etternamn til bestillar

Konto som beløpet skal trekkast frå i Sparebanken Sogn og Fjordane

Dato når beløpet skal trekkast frå konto

//

Vil du ha gåveomslag til fondet du bestiller tilsendt i posten? (Kan ta opptil ei veke)

NB! Dersom du vil gi eit fond til nokon under 18 år, må fondet opprettast i ditt namn, eller til ein av foreldra. Gåvegjevar og verge(r) må òg vere kunde hos oss. Bli kunde her.
Investeringsrådgjevarane våre har plukka ut 3 fondstypar som dei anbefalar. Desse kjem opp som alternativ under Vel fond i skjemaet. Det er Skagen Global, Holberg Global og Norne Aksje.
Men du står heilt fritt til å plukke ut andre fond, om du vil. NB! Skriv inn namnet på fondet du vil ha i feltet Andre fond her i skjemaet.
Slik ser gåveomslaget vårt ut: