Sparebanken Sogn og Fjordane har som ledd i sin berekraftstrategi utarbeidd eit grønt rammeverk for utferding av grøne obligasjonar. Under ser du lenker til rammeverket og ein ekstern vurdering av Cicero. Rammeverket er blitt klassifisert som «dark green», den høgaste klassifisering som ein kan oppnå.
RapportarPDF
Green Bond FrameworkLast ned
SSF Second Opinion CICERO GREENLast ned

Grønt rammeverk bustadlån

Bustadkreditt Sogn og Fjordane AS har utarbeidd eit grønt rammeverk for utferding av grøne obligasjonar med fortrinnsrett. Multiconsult AS har analysert bustadlåna og kvantifisert grønt volum, medan Sustainalytics har gjort den eksterne vurderinga av rammeverket.
RapportarPDF
Green Bond FrameworkLast ned
Multiconsult AS Last ned
Sustainalytics si vurderingLast ned

Effekten av grøne eigedelar

I tråd med banken sin berekraftsstrategi er satsing på finansiering av grøne eigedelar viktig. Kvart år vil vil lage ein rapport som viser effekten av dei grøne eigendelane i form av redusert CO2-utslepp og korleis volumet av grøne eigedeler utviklar seg.
Reduksjonen i CO2-utslepp er berekna av Multiconsult ASA og er estimert til over 80 000 tonn CO2 i 2019.
RapportPDF
Effekt av grøne eigedeler 2019Last ned

Berekraftsrapport 2020

Sparebanken Sogn og Fjordane har som mål å vere ei verksemd som bidreg til omstilling til eit meir klimavennleg og berekraftig samfunn. Gjennom ein årleg berekraftsrapport vil vise korleis vi jobbar og kva vi gjer for å redusere våre eigne og våre kundar sitt utslepp.
RapportPDF
Berekraftsrapport 2020Last ned