Konsulent økonomisk kriminalitet

Har du lyst til å avdekke og førebygge økonomisk kriminalitet og sikre at banken etterlev regelverket på området?
Er du analytisk og brenn for gode prosessar? Som eit ledd i å styrke satsinga vår på dette området ser vi no etter konsulent økonomisk kriminalitet. 
Som konsulent økonomisk kriminalitet vil du arbeide på avdeling for økonomisk kriminalitet. Stillinga vil også ha tett samspel med kundesida i banken og andre fagavdelingar.
Stillinga vil ha hovudfokus på å halde seg fagleg oppdatert på kompetansen på området, undersøking og rapportering på området, samt sikre fagleg kunnskap og prosessar i på kundesida i bankane.

Er du den vi er på jakt etter?

Økonomisk kriminalitet endrar stadig form, og problemstillingane blir meir komplekse. Vi ser etter deg som evnar å sjå, forstå og analysere ulike indikatorar innan området.
Du er utviklings- og løysingsorientert og du trivast med å løyse aktuelle problemstillingar i lag med eit kompetent team.

Arbeidsoppgåver

  • Analysere enkeltsaker opp mot banken si risikovurdering
  • Rettleie og rådgi andre avdelingar i banken
  • Oppdatere retningslinjer ut frå nye krav og forventingar
  • Fornye og utbetre prosessar og system

Eigenskapar og kompetanse

  • Du har relevant høgare utdanning innanfor økonomi, informatikk, matematikk, statistikk eller liknande, og relevant arbeidserfaring frå rapporteringspliktig organisasjon, gjerne frå bank.
  • Du har god IT-kunnskap
  • Interesse for eller god erfaring med arbeid knytt til antikvitvask/økonomisk kriminalitet, samt lovar og reglar på området er ein klar fordel
  • Strukturert, sterk drivkraft og god gjennomføringsevne
  • Evne til å kommunisere godt og tydeleg, både på norsk og engelsk
Som arbeidsgjevar tek vi godt vare på våre tilsette. Noko av det vi kan tilby er fleksibel arbeidstid, hybrid kontorløysing, medeigarskap i bedrifta gjennom tildeling av eigenkapitalbevis, gode pensjons- og forsikringsordningar og redusert arbeidstid får mai til august. Vi legg vekt på at det skal vere ei spennande stilling med moglegheit for personleg utvikling i ein innovativ og framtidsretta bank. Hos oss får du eit triveleg arbeidsmiljø med kompetente kollegaer som vil ta godt i mot deg. Her er det korte vegar til avgjerdsler, vi hjelper kvarandre med å lukkast og det er rom for å vere seg sjølv. 

Fakta om stillinga

Søknadsfrist
4.12.23

Kontorstad
Førde

Kontakt
Hr-direktør Eirik Rostad Ness,
951 22 583
Søk på stillinga
Sparebanken Sogn og Fjordane er den niande største sparebanken i landet og har nær 50 prosent av marknaden i Sogn og Fjordane. Banken har ein forvaltningskapital på om lag 70 milliardar kroner og nær 280 tilsette i Sogn og Fjordane og Bergen. Banken er det største finansielle fagmiljøet mellom Ålesund og Bergen. Vi støttar næringsutvikling i regionen og bidreg til omstilling til eit meir klimavennleg og berekraftig samfunn.