Framleis god vekst for Sparebanken Sogn og Fjordane

12.08.2021
Halvanna år etter nedstenginga ser det framleis relativt bra ut for næringslivet i Sogn og Fjordane, medan det er full fart i privatmarknaden. – Gledeleg totalbilete i utfordrande tider, fortel administrerande direktør Trond Teigene.
Torsdag morgon offentleggjorde Sparebanken Sogn og Fjordane kvartalstala for andre kvartal. Resultatet før skatt er på 208 mill. kr mot 248 mill. kr for same kvartal i fjor. Totalresultatet etter skatt er på 171 millionar kroner.
– Resultatet i 2. kvartal er lågare enn i fjor, men det skuldast særskilte forhold med fjoråret, og ser vi på 1. halvår samla har vi no betre resultat enn på same tid i fjor. Vi er godt nøgde med resultatet som viser god vekst både i utlån og i andre inntekter, låge tapsavsetningar og god kostnadskontroll, fortel administrerande direktør Trond Teigene.

Høg aktivitet hos privatkundane

Utlån til privatkundar auka med 800 millionar kroner i 2. kvartal, og veksten siste 12 månadar er på 6,9 prosent.
– Banken har over tid hatt høgare vekst i utlån til privatkundar enn den nasjonale kredittveksten. Dette fortel at vår satsing på kombinasjonen av gode digitale løysingar og personleg rådgjeving framleis står seg godt i konkurransen, seier Teigene.
Banken veks både i og utanfor Sogn og Fjordane, og der fokuset på bustadprisar og bustadmarknaden ofte dreier seg om dei store byane, ser Sparebanken Sogn og Fjordane framleis ein sterk bustadmarknad i Sogn og Fjordane også:
– Bustadprisane held fram med å auke. I andre kvartal er auken på 3,7 prosent, og hittil i år har bustadprisane i Sogn og Fjordane auka med om lag 9 prosent, seier Teigene. Det ser vi også igjen i eigedomsmeklarverksemda vår, som hittil i år har auka salsinntektene med 25 % samanlikna med same periode i fjor.

Stabilt for næringslivet

Sparebanken Sogn og Fjordane har 6 av 10 aksjeselskap i Sogn og Fjordane som kundar, og er dermed tett på næringslivet i regionen.
– Tilbakemeldingane frå næringslivskundane er at det går betre enn frykta då pandemien braut ut for halvanna år sidan. Det er nyansar i dette biletet, men totalbiletet er forholdsvis positivt, og det er gledeleg å sjå, seier Teigene og utdjupar:
– Sjølv om mykje har gått betre enn frykta merkar næringane ringverknadane av pandemien. Pandemien har vart lenge, og det skapar stadig nye utfordringar. Til dømes er det ei usikkerheit i vareflyten, både nasjonalt og globalt. Det er ei aukande uro knytt til prisauke og å sikre varetilgang, både i byggebransjen og i varehandel, seier han.

Ingen tapsavsetting

Totalresultatet hittil i år er vesentleg betre enn for same periode i fjor. Årsaka til dette er særleg det at banken i 1. halvår i fjor såg seg nøydd til å gjere relativt store avsetningar til tap grunna usikkerheita som på det tidspunktet dominerte næringslivet og den økonomiske situasjonen i Norge og verda. Så langt har lite av desse avsetningane materialisert seg i faktiske tap, og banken har derfor vurdert at det ikkje har vore naudsynt å auke avsetningane i år. Hittil i år har banken derfor netto 0 millionar kroner i tapsavsetningar.
– Avsetninga til tap på utlån er basert på forventningar om utviklinga framover, og er eit usikkert estimat. Koronapandemien har svekka inntektene til fleire av kundane til banken og langtidseffektane av dette er framleis usikker, men inntrykket vårt er at bedriftene i Sogn og Fjordane har klart seg relativt bra gjennom pandemien, fortel Teigene.
Hovudlinjer 2. kvartal 2021 isolert (2020 i parantes)
• Netto renteinntekter 231 mill. kr (202 mill. kr)
• Resultat finansielle instrument 60 mill. kr
(129 mill. kr)
• Driftskostnader 114 mill. kr (112 mill. kr)
• Tap på utlån 9 mill. kr (6 mill. kr)
• Totalresultat 171 mill. kr (219 mill. kr)
• Eigenkapitalavkastning 12,8 % p.a. (17,6 % p.a.)


Hovudlinjer pr. 2. kvartal 2021 hittil i år (2020 i parantes)
• Netto renteinntekter 459 mill. kr (452 mill. kr)
• Resultat finansielle instrument 74 mill. kr (80 mill. kr)
• Driftskostnader 243 mill. kr (236 mill. kr)
• Tap på utlån 0 mill. kr (86 mill. kr)
• Totalresultat 294 mill. kr (230 mill. kr)
• Eigenkapitalavkastning 10,9 % (9,1 %)
• Kapitaldekningsprosent 18,7 % (18,6 %)
Les kvartalsrapportane