Konsernleiinga

Trond Teigene

administrerande direktør

trond.teigene@ssf.no

908 25 086

Linda Vøllestad Westbye

direktør privatmarknad

linda.westbye@ssf.no

976 72 504

Roy Stian Farsund

direktør bedriftsmarknad

roy.stian.farsund@ssf.no

906 22 123

Eirik Rostad Ness

HR-direktør

eirik.rostad.ness@ssf.no

951 22 583

Frode Vasseth

direktør økonomi og finans

frode.vasseth@ssf.no

951 98 452

Reiel Haugland

teknologidirektør

reiel.haugland@ssf.no

410 27 905

Gro Skrede Mardal

kredittsjef

gro.skrede.mardal@ssf.no

481 67 094

Johanne Viken Sandnes

kommunikasjonsdirektør

johanne.sandnes@ssf.no

959 21 208

Silje Sunde

direktør forretningsstøtte

silje.sunde@ssf.no

924 23 472

Styret

Sindre Kvalheim

styreleiar

Magny Øvrebø

nestleiar

Jonny Haugsbakk

styremedlem

Lise Mari Haugen

styremedlem

Monica Rydland

styremedlem

Marie Heieren

styremedlem

Ole Martin Eide

styremedlem

Geir Opseth

styremedlem

Trond Teigene

administrerande direktør

Generalforsamlinga

Sparebanken Sogn og Fjordane sitt øvste organ har totalt 25 medlemmer: 9 valde av innskytarane, 6 medlemmer frå dei tilsette og 10 som representerer eigenkapitalbeviseigarane.
Her finn du oversikt over Medlemar i generalforsamlinga

Generalforsamlinga sine oppgåver

Som det øvste organet i banken er det generalforsamlinga som skal godkjenne årsrekneskapen og årsmelding til banken. Dei har også ansvar for å godkjenne val av leiar, nestleiar og dei andre medlemmene og varamedlemmene i styret, med unntak av medlemmer og varamedlemmer som valde av dei tilsette.
Andre saker som skal handsamast og avgjerast på den ordinære generalforsamlinga er følgjande:
  • Utgreiing om styring av verksemda.
  • Styret si fråsegn om fastsetting av lønn og anna godtgjersle til leiande tilsette.
  • Styret sine retningslinjer for fastsetting av lønn til leiarar (generalforsamlinga sitt vedtak er rådgjevande).
  • Retningslinjer for tildeling av eigenkapitalbevis, teikningsrettar, opsjonar og andre former for godtgjersle som er knytt til eigenkapitalbevis i sparebanken, til tilsette.
  • Val av leiar for generalforsamlinga for 2 år.
  • Val av medlemer og varamedlemer av valnemnda for val til generalforsamlinga.
  • Val av revisor.
  • Fastsetting av godtgjersle til tillitsvalde og revisor.
  • Andre saker som etter lov eller vedtekter høyrer under generalforsamlinga.

Oversikt over møteaktivitet

Møte i generalforsamlinga 30. mars 2022

Leiar i generalforsamlinga er Bernt Reed, 6827 Breim.

Vedtekter