Bedriftskonto kan du bruke til inn- og utbetalingar i den daglege drifta. Kundane dine kan betale for varer og tenester direkte inn på kontoen, og bedrifta kan sjølv sette inn driftsinntekter.

Kassekreditt på bedriftskonto?

Bedriftskontoen vil både fungere som innskotskonto og kredittramme. Kassekreditt er meint til kortsiktige omløpsmidlar for varelager og fordringar. Du får betre likviditet, fordi rekningar kan betalast før salsinntekter føreligg.

Ting folk lurer på