Servicetenester

Prisliste gjeld frå 18. august 2020
Manuelle betalingstenesterPris
Brevgiro - pr giroKr 12
Brevgiro - innsendt pr postPorto
Brevgiro kvittering i retur (oblat)Kr 20
Brevgiro - retur manglande dekning / feilKr 120
Overføring mellom eigne konti innmeldt bankenKr 20
Giro levert i banken og trekt frå kontoKr 40
Hastegiro levert i banken og trekt frå kontoKr 75
Utbetalingsgiro (manglar mottakar sitt kontonummer)Kr 100
Fastbetalingsoppdrag med meldingKr 15
Ekstra kontoutskriftKr 30
RevisjonsoppgåveKr 1 200
Innbetaling aksjekapital / stadfesting av kapitalauke Kr 500
KontantarPris
Innskot via innskotsautomat privatkonto Kr 0
Innskot på lagskonto Kr 20
Innskot på bedriftskonto Kr 40
Uttak med bankvertkortKr 50
Gebyr veksel mynt pr rull (kundar i SSF)Kr 5
ValutasetlarPris
Uttak av valuta via minibankKr 20
Uttak av valuta via minibank kundar i andre bankarKr 100
Innskot av valuta ved godskriving av konto (per innskot)1 %, min kr 100
Uttav av valuta i banken (per uttak)1 %, min kr 100
Manuelle betalingar til utlandetPris
Normalbetaling - til konto 0 - 100.000 krKr 400
Normalbetaling - til kotno over kr 100.000Kr 800
Til kunde utan konto / swiftsjekk Kr 400
Stadfesting pr. e-post / faxKr 150
Avsender dekker kostnader i utanlandskbank 2)Kr 150
Frå utlandet i valuta og NOKPris
SEPA-Betaling 1)Kr 20
Andre overføringar til konto under NOK 2000Kr 50
Andre overføringar til konto over NOK 2000Kr 100
Tilleggskostnader utanlandsbetalingPris
Retting av betalingar med feil eller mangelfulle opplysningarKr 100
Alle reklamasjonar; bl.a stoppe eller endring av betalingar 3)Kr 400
1) SEPA-betaling:
-Betaling i Euro mellom bankar som er medlem i SEPA-samarbeidet.
-Kostnadar må vere delt mellom avsendar og mottakar.
-Det må brukast IBAN og SWIFT / BIC ved betaling.
2) Atterhald om etterbelastning av kostnader utover kr 150.
3) Eventuelle kostnadar i utenlandsk bank kjem i tillegg.
- - - - - - - -
Atterhald om mulege feil i prislista.