Barne- og ungdomsforsikringa vår har blitt kåra til den beste fleire år på rad. Forsikringa dekker både sjukdom og ulykke, og inneheld også ei god uføreforsikring. Du kan teikne barneforsikring frå barnet ditt har fylt tre månader og opp til 18 år. Vi anbefaler å søke om denne så tidleg som mogleg.

Kva dekker barneforsikringa?

Sjølv om vi ikkje alltid er like glad i å tenke på det, så kan alle som ein bli ramma av ulykker og alvorlige sjukdommar. Om noko skulle skje med barnet ditt, vil dette kunne gi store økonomiske konsekvensar i framtida.
Ei god barne- og ungdomsforsikring dekker både ulykke og sjukdom, og varer ut året den som er forsikra fyller 26 år. Ved fylte 27 år går barneforsikringa automatisk over til Uførepensjon og Livsforsikring.

Kvifor barneforsikring?

Eit av fire norske barn treng sjukehusbehandling kvart år. Det er 1000 barn kvar einaste dag. Sidan barn ikkje har opparbeidd seg rettigheter utover offentleg grunnpensjon, risikerer eit barn som blir ufør å leve med låg inntekt resten av livet. Ein ung ufør må klare seg med rundt 290 000 i året i offentleg støtte. Har du forsikring hos Frende har barnet ditt den beste uførepensjonen på marknaden. Den gir også ei større eingagsutbetaling for utvalde sjukdommar.
Du som forelder kan få økonomisk støtte om du må ta fri frå jobben for å vere på sjukehuset med sjuke barn, og du kan få støtte til ombygging av bustaden om ein sjukdom eller ulykke gjer det nødvendig med endringar heime.

Ting folk lurer på

meirennbank.no om barneforsikring

Forsikre det kjæraste du har

Når du kjøper ei barneforsikring, håpar du sjølvsagt at du aldri skal få bruk for den. Det er mykje vi kan planlegge her i livet, men å forutsjå framtida er det ingen som kan.